Przedmiotowy system oceniania gimnazjum matematyka

2020-03-29 06:25

Zaoenia Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) s zgodne z: Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. , zasadamiPrzedmiotowy system oceniania, matematyka. Nauczyciel Joanna GallerWodarczak Przedmiotowy system oceniania z matematyki w gimnazjum sporzdzono w oparciu o: Wewntrzszkolny system oceniania. Podstaw programow. 1. Kady ucze jest oceniany sprawiedliwie zgodnie z zasadami WSO i przedmiotowy system oceniania gimnazjum matematyka

w Gimnazjum im. Jzefa Pisudskiego w Sierakowicach OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU, , MATEMATYKA Z PLUSEM Spis zawartoci OP z matematyki I Cele oceniania wewntrzszkolnego II Kontrakt z uczniami dotyczcy sposobu oceniania III Narzdzia i warunki pomiaru osigni IV Ocena bieca i jej kryteria V VI

w Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany zosta w oparciu o: 1. Podstaw programow. ( ) 2. Rozporzdzenie MEN z dnia r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw (z pniejszymi zmianami. 3. Statut Zespou Szk w Widuchowej. 4. Program nauczania Matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W MIGRODZIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporzdzenie MEN z dnia r. 2. Statut Szkoy 3. Wewntrzszkolny System Oceniania 4. Podstawa programowa dla gimnazjum Nauczanie matematyki w naszym gimnazjum odbywa si przedmiotowy system oceniania gimnazjum matematyka Przedmiotowy system oceniania na lekcjach matematyki w klasach Gimnazjum nr 3 w Zielonej Grze I. Umowa z uczniami: 1. Na pocztku kadego roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach oceniania.

Rating: 4.52 / Views: 489